Linkedin Facebook Youtube

Polityka prywatności

Czytaj więcej
Polityka prywatności

Informacje ogólne

Zasady przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Grupie firm, występujących pod wspólną marką EXME Berger Group (zwanymi dalej „Grupą”), tj.:

Przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

a. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”

b. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,

c. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,

d. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,

e. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,

f. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

  1. Zgodność przetwarzania z prawem:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka z siedzibą w zależności od firmy:

 – ZOK Sp. z o.o. – 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Boczna 24

 – ZOK-TECH Sp. z o.o. – 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Boczna 26A

 – EXME PLUS Sp. z o.o. – 44-240 Żory, ul. Stodolna 31

 – ZSRG Sp. z o.o. – 44-240 Żory, ul. Stodolna 31

 – DALBIS Sp. z o.o. – 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 5-9

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@exmeberger.pl  oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres ZOK-TECH Sp. z o.o., 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W sprawach naruszeń danych osobowych można też skorzystać z formularza na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/501/2278

Podstawa prawna przetwarzania danych

a. udzielona zgoda,

b. wykonanie umowy,

c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przechowywania danych przez określony czas,

b. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,

c. okres niezbędny do świadczenia usług przez Grupę EXME Berger,

d. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

a. podmioty świadczące usługi IT,

b. kurierzy,

c. firmy dostawcze,

d. firmy ochroniarskie,

e. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,

f. inne spółki Grupy EXME Berger na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),

c. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

d. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Grupę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe

Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

Zmiany naszej polityki prywatności

EXME Berger Group zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

 Jastrzębie-Zdrój, styczeń 2023 r.

Pozostałe postanowieniaAdministrator Danych oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w poprzednim punkcie.

Pracodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom ścigania bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Informujemy również, że dane Użytkowników nie są profilowane w żaden sposób.

Strefa Pracownika – Polityka Prywatności (Plik PDF)

Pliki cookies i logi systemowe

Pracodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Portalem w logach systemowych mogą pojawić się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Portalem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Portal wykorzystuje pliki typu cookie do identyfikacji go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Portalu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niektóre podstrony Portalu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.Podejmij współpracę

    Kontakt