Linkedin Facebook Youtube
Ramka

Redukcja emisji metanu

Czytaj więcej

Metan w polskim górnictwie postrzegany był zawsze jako kopalina współwystępująca w pokładach węgla, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz niechciany odpad.

Z biegiem czasu zaczęto prowadzić różnego typu badania oraz działania w celu minimalizacji emisji metanu do atmosfery oraz gospodarczego jego wykorzystania w procesach spalania, co pozwala na uzyskanie korzyści w postaci produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Wpływ działalności ludzkiej na klimat i przyrodę jest coraz bardziej odczuwalny na całym świecie. Bezpośrednie spowolnienie obecnego tempa globalnego ocieplenia może mieć wymierny skutek w powstrzymaniu najpoważniejszych zagrożeń klimatycznych, takich jak utrata plonów, pożary, ekstremalne zjawiska pogodowe i podnoszenie się poziomu wód. Podjęcie działań w celu ograniczenia emisji metanu przyniesie natychmiastowe korzyści, których sama redukcja dwutlenku węgla nie jest w stanie zapewnić.

Metan powoduje ponad 80 razy większe ocieplenie niż dwutlenek węgla, a jego stężenie
w atmosferze wzrasta obecnie szybciej niż kiedykolwiek od lat 80-tych XX wieku.

Co najmniej 25% obecnego ocieplenia klimatu powoduje metan wskutek działalności człowieka, jednak dostępne rozwiązania pozwalają nam na ograniczenie emisji metanu do atmosfery, a najszybsze i najbardziej opłacalne z możliwości, dotyczą sektora energetycznego oraz wydobywczego.

W Unii Europejskiej największym emitentem metanu pochodzącego z wydobycia węgla, jest Polska, za którą plasują się Rumunia oraz Czechy. Polskie górnictwo w 2021 roku odpowiadało za 96% wydobycia węgla kamiennego w UE i było drugim państwem co do wielkości wydobycia węgla brunatnego. Średnio 9,4 tony emisji metanu przypada na tysiąc ton węgla kamiennego wydobywanego w Polsce.

Unijny projekt dotyczący redukcji emisji metanu, który został opublikowany w grudniu 2021 roku wychodzi z inicjatywą ograniczenia emisji metanu o 30% do 2030 roku.

Podstawowe założenia redukcji emisji metanu obejmują wykonanie szeregu prac, począwszy od badań, projektów, budowy powierzchniowych stacji odmetanowania, wykonania powierzchniowych oraz dołowych sieci rurociągów odmetanowania, otworów metanowych drenażowych, podłączanie otworów do sieci odmetanowania, prowadzenie stałego nadzoru nad parametrami ujmowanego gazu, zarówno na dole kopalni, jak i poprzez stały monitoring parametrów na stacji odmetanowania.

W polskim górnictwie, metan głównie jest ujmowany z pokładów węgla, w których prowadzone jest wydobycie. Natomiast ujęcie metanu z nieczynnych wyrobisk charakteryzuje się znaczną zmiennością stabilności koncentracji metanu, a wpływ na to ma ciśnienie barometryczne.

Proces redukcji emisji metanu zaczyna się od rozpoczęcia prac badawczych, które mają wskazać miejsca gromadzenia się metanu w nieczynnych wyrobiskach, izolowanych za pomocą tam. W celu dotarcia do zbiorników metanu konieczne jest wykonanie szeregu otworów drenażowych, kierunkowych, umożliwiających odprowadzanie gazu do sieci rurociągów, a tym samym zapobieganiu możliwości jego przedostania się do powietrza wentylacyjnego kopalni, a następnie do powietrza atmosferycznego. Metan udostępniony za pomocą tych otworów jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w silnikach gazowych.

Komisja Europejska w grudniu 2019 roku opublikowała komunikat Europejski Zielony Ład, który zakładał osiągnięcia neutralnej klimatycznie Unii Europejskiej do roku 2050. W październiku 2020 roku Komisja Europejska opublikowała nową strategię dotyczącą redukcji emisji metanu, która skupia się na redukcji metanu w trzech sektorach gospodarki, tj. rolnictwo, odpady oraz energetyka.

Założenia dla polskiego górnictwa wymagają, aby efektywność odmetanowania kopalń wynosiła co najmniej 50%, natomiast gospodarcze wykorzystanie metanu było na poziomie minimum 95%.

WSPOMAGAMY GÓRNICTWO W REDUKCJI EMISJI METANU

Projektowanie i wdrażanie technologii odmetanowania

Czytaj więcej

Laboratorium

Czytaj więcej

Projektowanie i budowa stacji odmetanowania

Czytaj więcej

Kogeneracja Trigeneracja

Czytaj więcej

Monitoring systemu redukcji emisji metanu

Czytaj więcej

Kompleksowe odmetanowanie i prace wiertnicze, budowa i obsługa sieci odmetanowania

Czytaj więcej

    Kontakt