Linkedin Facebook Youtube

Lokalne źródła surowca energetycznego

Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych

Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych

Z problematyką odgazowania składowisk odpadów komunalnych nasza Grupa związana jest od 1995 roku. Obecnie świadczymy, we współpracy z innymi firmami, pełny zakres usług w tej dziedzinie. W ramach naszej działalności możemy przeprowadzić pełen pakiet działań w zakresie: oceny warunków ujmowania biogazu, w tym badania laboratoryjne, zaprojektowania instalacji i stacji do ujmowania biogazu zarówno w nowo powstałym składowisku, jak również poprzez przygotowania planu modernizacji istniejącej już infrastruktury, zaprojektowania i przygotowania, w zależności od przewidywanego ujęcia, infrastruktury do gospodarczego wykorzystania biogazu. W obrębie powyższych działań oferujemy dostęp do całego niezbędnego oprzyrządowania, sprzętu i maszyn. Ponadto, oferujemy późniejszy serwis całej instalacji.

W naszych rozwiązaniach często korzystamy także z doświadczeń zdobytych przez nas przy odmetanowaniu kopalń węgla kamiennego. Specjaliści naszych firm, w oparciu o własne technologie, korzystając z najnowszych osiągnięć w tym zakresie, opracowali i wdrożyli rozwiązania techniczne skutecznie likwidujące zagrożenie gazowe na składowiskach tego typu.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • kompleksową ocenę warunków i możliwości ujmowania biogazu (opróbowanie gazowe),
  • projekty instalacji odgazowujących na składowiskach (w tym odwadniacze, głowice gazowe otworów, itp.),
  • projekty instalacji gospodarczego wykorzystania,
  • budowa instalacji gazowych na składowiskach,
  • budowa stacji ujmowania i spalania biogazu,
  • budowa instalacji gospodarczego wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

    Kontakt