Linkedin Facebook Youtube

Laboratorium

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące

Laboratorium Badawcze i Wzorcujące ZOK Sp. z o.o. posiada akredytację w zakresie badań oraz pomiarów udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wykonujemy badania w zakresie:

 • Badania właściwości fizycznych próbek węgla kamiennego obejmujące:
  • oznaczanie wilgoci całkowitej metodą wagową,
  • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej metodą termograwimetryczną,
  • oznaczanie części lotnych metodą termograwimetryczną,
  • oznaczanie popiołu metodą termograwimetryczną,
  • oznaczanie gęstości rzeczywistej według normy PN-G-04537
  • pomiar współczynnika dyfuzji oraz pojemności sorpcyjnej metodą termograwimetryczną.
    
 • Analizy składu jakościowego i ilościowego próbek gazu pozyskanego z węgla kamiennego oraz próbek gazu pochodzenia naturalnego. Analizy próbek gazu wykonujemy metodą chromatografii gazowej (GC-TCD), w zakresie oznaczania zawartości:
  • tlenu (O2),
  • ditlenku węgla (CO2),
  • metanu (CH4),
  • etanu (C2H6),
  • propanu (C3H8),
  • azotu (N2),
  • wodoru (H2),
  • etylenu (C2H4),
  • tlenku węgla (CO).
 • Badania składu jakościowego i ilościowego próbek powietrza pobranych na stanowiskach pracy metodą izolacyjną. Badania próbek powietrza wykonujemy metodą chromatografii gazowej (GC-TCD), w zakresie oznaczania zawartości:
  • ditlenku węgla (CO2),
  • propanu (C3H8),
  • metanu (CH4).
 • Na podstawie wyników badań fizyko-chemicznych próbek węgla oraz wyników badań składu jakościowego i ilościowego gazu pozyskanego z tych próbek, obliczamy metanonośność pokładów węgla kamiennego.
 • Na podstawie składu jakościowego i ilościowego dla paliw gazowych wykonujemy następujące obliczenia:
  • wartość opałowa,
  • ciepło spalania,
  • gęstość,
  • liczba Wobbego,
  • całkowita zawartość węgla pierwiastkowego,
  • wskaźnik emisji CO2 (na podstawie składu gazu z obliczeń).
 • W ramach posiadanej akredytacji PCA, Laboratorium Badawcze i Wzorcujące wykonuje pomiary zawartości składników gazowych materiałów odniesienia w zakresie:
  • zawartości tlenku węgla w mieszaninie gazowej,
  • zawartości metanu w mieszaninie gazowej,
  • zawartości ditlenku węgla w mieszaninie gazowej.

  Kontakt