Linkedin Facebook Youtube

Kompleksowe odmetanowanie

Prace projektowe

Prace projektowe

Projektowanie eksploatacji w silnie metanowych partiach złoża powinno być poprzedzone szczegółową prognozą wielkości wydzielania się metanu (tj. metanowością bezwzględną, metanowością kryterialną) oraz wyliczeniem niezbędnej efektywności odmetanowania.

Metanowość bezwzględna określa objętościową ilość metanu wydzielającego się do wyrobisk oraz wielkość ujmowanego metanu do sieci odmetanowania w jednostce czasu, natomiast kryterialna, to wartość metanowości bezwzględnej przy której w danych warunkach przewietrzania i odmetanowania nie będą występować przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanu w wylotowym prądzie powietrza.

Już na etapie projektowania zakładamy efektywność odmetanowania taką, aby ilość metanu, która wydzieli się do wyrobiska górniczego nie stwarzała zagrożenia metanowego dla zatrudnionej załogi oraz pozwalała prowadzenie bezpiecznej eksploatacji złoża.

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu całościowego procesu odmetanowania. Nasi pracownicy podczas prac przygotowawczych pobierają próby, które później oznaczane są w naszym laboratorium dając wkład do opracowania prognozy metanowości bezwzględnej. W dalszym postępowaniu, krąg specjalistów, dysponując danymi dotyczącymi eksploatacji konkretnej partii z kopalni, dobiera odpowiedni system odmetanowania, sposób wykonywania otworów drenażowych oraz analizuje wymaganą rozbudowę sieci rurociągów odmetanowania.

Gotowy projekt jest podstawą prac naszych oddziałów odmetanowania, a kadra inżynierska czuwa, aby w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie korekty, szczególnie w przypadku zmian ilości wydzielanego metanu względem początkowych założeń. Całym zespołem dążymy do tego, aby osiągać jak najwyższe wartości efektywności odmetanowania tzn. zwiększać udział metanu odebranego przez nasze otwory drenażowe w system rurociągów względem metanu, który pozostaje w wyrobisku wentylacyjnym.

W szczególności zajmujemy się wykonywaniem:

  • projektów budowy obiektów gospodarczego wykorzystania metanu, w tym w układach kogeneracyjnych,
  • projektów koncepcyjnych wdrożeń odmetanowania na składowiskach odpadów lub w kopalniach węgla kamiennego,
  • projektów i technologii ujmowania metanu z wyrobisk eksploatacyjnych, które gwarantują wysoką efektywność procesu odmetanowania,
  • projektów ujmowania metanu z podziemnych przestrzeni zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego,
  • projektów podziemnych i powierzchniowych oraz mobilnych stacji odmetanowania wraz ze stacjami przetłaczania i stabilizacją gazu oraz rurociągami przesyłowymi gazu do odbiorców,
  • projektów sieci gazowych dla celów przesyłowych,
  • projektów technicznych wiercenia wraz z technologią wykonania robót.

    Kontakt