Linkedin Facebook Youtube

Kompleksowe odmetanowanie

Prace wiertnicze

Prace wiertnicze

Wiercenia drenażowe dla odmetanowania (wiercenia metanowe)

Odmetanowanie górotworu za pomocą otworów drenażowych jest obecnie najskuteczniejszą linią obrony przed zagrożeniem metanowym.

Wiercenie otworów drenażowych polega na:

 • wierceniu otworów drenażowych obejmujących swoim zasięgiem strefę odprężenia górotworu eksploatowanego pokładu, skierowanych do stropu i spągu z chodników wentylacyjnych,
 • wierceniu otworów z chodnika drenażowego, tzn. chodnika wykonanego w pokładzie węgla, znajdującego się w strefie odprężonej nad pokładem eksploatowanym,
 • wierceniu otworów drenażowych dla odmetanowania wstępnego z przodków chodników drążonych w pokładzie węgla.

Wiercenie otworów drenażowych odbywa się w oparciu o projekt techniczny odmetanowania wraz z technologią wiercenia dla danego wyrobiska. Wiercenie otworów drenażowych wykonuje się wiertnicami obrotowymi najczęściej o napędzie elektro-hydraulicznym. Wykonanie otworu drenażowego polega na osadzeniu w górotworze rury obsadowej, która podlega cementacji, poprzez zatłoczenie w przestrzeń pomiędzy ścianę rury a górotwór zaczynu cementowego. Następnie bada się szczelność rury, poprzez przewiercenie korka cementacyjnego w rurze, zabudowaniu zaślepki z manometrem i oddziaływaniu ciśnieniem wody. Po uzyskaniu szczelności rury obsadowej, na jej kołnierzu buduje się zasuwę wraz z dławikiem wiertniczym. Zasuwa pozwala na odcięcie wypływającego metanu, natomiast dławik umożliwia wiercenie i jednoczesne ściąganie metanu do rurociągu metanowego, tym samym metan z otworu nie uwalnia się do wyrobiska. Wiercenie otworu drenażowego do zadanej w projekcie głębokości odbywa się za pomocą przewodu wiertniczego zakończonego narzędziem wiertniczym, najczęściej koronką wiertniczą lub gryzerem. Po uzyskaniu zadanej głębokości, przewód wiertniczy zostaje wycofany z otworu. Aby zmaksymalizować czas eksploatacji takiego otworu stosuje się zabezpieczenie kolumną rurową zakończoną rurką perforowaną. Kolumnę umieszcza się w otworze do określonej w projekcie głębokości. Następnie zabudowuje się zaślepkę z króćcem, przez który możliwe jest połączenie wężowe otworu z rurociągiem metanowym.

Wykonujemy również:

 • wiercenia rdzeniowe z pełnym uzyskiem rdzenia o średnicach BQ, NQ i HQ do głębokości 1000 metrów, pobieramy próby węgla do różnego rodzaju badań np. metanonośności, określenia kaloryczności węgla, własności fizykochemicznych itp.,
 • wiercenia odwadniające w celu likwidacji podziemnych zbiorników wodnych,
 • wiercenia badawcze w celu rozpoznania złoża, rozpoznania zawodnienia skał, stwierdzenia zaburzeń geologicznych występujących na wybiegu drążonych wyrobisk, określenia zagrożenia metanowego oraz zagrożeń gazogeodynamicznych,
 • wiercenia otworów technicznych takich jak długie otwory strzałowe do profilaktyki tąpaniowej, otwory do klejenia stropu i zabezpieczenia przed opadem skał, otwory orurowane do przesyłu mediów tj.: wody, gazu, sprężonego powietrza i innych,
 • wiercenia otworów kierunkowych – wiercenie kierowanych otworów za pomocą silnika wgłębnego z precyzyjnym określeniem jego trajektorii w górotworze do celów odwadniania podziemnych zbiorników wodnych, odmetanowania pokładów węgla i ujęcia metanu ze starych zrobów
 • wiercenia wielkośrednicowe – jak na przykład wiercenie i rurowanie szybików wentylacyjnych, otworów do transportu i zrzutu urobku, orurowanych otworów do transportu metanu, wody lodowej do układów klimatyzacji podziemnej, wykonywanie orurowanych otworów odwadniających do podziemnych pompowni. Wykonujemy otwory wraz z orurowaniem o średnicy do 1600 mm i długości do 250 metrów.

W przypadku wierconych przez nas otworów możemy wykonać pomiar ich trajektorii przy pomocy inklinometrów.

  Kontakt